เลื่อนตำแหน่งของ State ขึ้น

บ่อยครั้งที่คอมโพเนนท์หลาย ๆ คอมโพเนนท์จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจากที่เดียวกัน เราแนะนำให้คุณเลื่อนตำแหน่งของ state ที่ถูกแชร์ขึ้นมาเก็บไว้ที่คอมโพเนนท์แม่ในใกล้ที่สุดของ 2 คอมโพเนนท์นั้น เราลองมาดูตัวอย่างโดยละเอียดข้างล่างกัน

สำหรับหัวข้อนี้ เราจะสร้างเครื่องคำนวณอุณหภูมิที่จะคำนวณว่าน้ำจะเดือดหรือไม่สำหรับค่าอุณหภูมิที่ผู้ใช้ป้อนให้

เราจะเริ่มจากคอมโพเนนท์ชื่อ BoilingVerdict คอมโพเนนท์นี้จะรับค่า prop คือ อุณหภูมิในหน่วย เซลเซียส (celsius) และแสดงคำตอบว่าอุณหภูมินี้เพียงพอกับการทำให้น้ำเดือดหรือไม่

function BoilingVerdict(props) {
 if (props.celsius >= 100) {
  return <p>The water would boil.</p>; }
 return <p>The water would not boil.</p>;}

ต่อไป เราจะสร้างคอมโพเนนท์ชื่อว่า Calculator ที่จะเรนเดอร์ช่อง <input> สำหรับให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลอุณหภูมิ และเก็บค่าอุณหภูมินั้นไว้ใน this.state.temperature

นอกจากนั้น คอมโพเนนท์นี้ยังเรนเดอร์ BoilingVerdict ด้วยค่าอินพุทปัจจุบันด้วย

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in Celsius:</legend>
    <input     value={temperature}     onChange={this.handleChange} />    <BoilingVerdict     celsius={parseFloat(temperature)} />   </fieldset>
  );
 }
}

ทดลองบน CodePen

ใส่อินพุทค่าที่สอง

ต่อมาเราต้องการเพิ่มความสามารถให้กับเครื่องคำนวณของเรา โดยเราต้องการให้ผู้ใช้สามารถกรอกอุณหภูมิในหน่วย ฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit) ได้ และเราต้องการให้ค่าอุณหภูมิทั้งสองหน่วยนี้เป็นค่าอุณหภูมิเดียวกันตลอดเวลา

เราสามารถทำได้โดยการแยกบางส่วนของคอมโพเนนท์ Calculator ออกมาเป็นคอมโพเนนท์ TemperatureInput และเราจะเพิ่ม prop scale ให้กับมันโดยค่า prop จะเป็นได้ 2 ค่าคือ "c" หรือ "f"

const scaleNames = { c: 'Celsius', f: 'Fahrenheit'};
class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''};
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value});
 }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;
  const scale = this.props.scale;  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in {scaleNames[scale]}:</legend>    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

เราสามารถเปลี่ยน Calculator ให้เรนเดอร์ช่องอินพุทอุณหภูมิ 2 ค่าแยกกันได้ ดังนี้:

class Calculator extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <TemperatureInput scale="c" />    <TemperatureInput scale="f" />   </div>
  );
 }
}

ทดลองบน CodePen

ตอนนี้เรามีค่าอินพุท 2 ค่าแล้ว แต่หากเราป้อนค่าอุณหภูมิเข้าไปให้กับค่าใดค่าหนึ่ง อีกค่าหนึ่งจะยังไม่ได้ถูกอัพเดท ซึ่งยังไม่ตรงกับความต้องการของเราที่ต้องการให้ค่าทั้ง 2 ค่านี้แสดงถึงอุณหภูมิเดียวกันเสมอ

นอกจากนี้ เรายังไม่สามารถแสดง BoilingVerdict ใน Calculator ได้ เนื่องจาก Calculator ไม่รู้ค่าอินพุทปัจจุบัน เพราะว่าค่านั้นถูกเก็บไว้ในคอมโพเนนท์ TemperatureInput

เขียนฟังก์ชันสำหรับแปลงหน่วยอุณหภูมิ

อันดับแรก เราจะมาเขียนฟังก์ชัน 2 ฟังก์ชันสำหรับการแปลงอุณหภูมิจากเซลเซียสไปเป็นฟาเรนไฮต์และจากฟาเรนไฮต์กลับมาเป็นเซลเซียส

function toCelsius(fahrenheit) {
 return (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
}

function toFahrenheit(celsius) {
 return (celsius * 9 / 5) + 32;
}

ฟังก์ชัน 2 ฟังก์ชันนี้จะทำการแปลงตัวเลข ต่อไปเราจะเขียนฟังก์ชันที่รับตัวแปรสตริง temperature กับฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าอุณหภูมิ และคืนค่าสตริง เราจะใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับแปลงค่าอุณหภูมิอีกค่าหนึ่งจากค่าอุณหภูมิที่เป็นอินพุท

ฟังก์ชันนี้จะคืนค่าสตริงเปล่า ('') ในกรณีที่ค่า temperature ไม่ได้เป็นตัวเลข และคืนค่าเป็นค่าเอาท์พุทที่ถูกปัดหน่วยถึงทศนิยมหลักที่ 3

function tryConvert(temperature, convert) {
 const input = parseFloat(temperature);
 if (Number.isNaN(input)) {
  return '';
 }
 const output = convert(input);
 const rounded = Math.round(output * 1000) / 1000;
 return rounded.toString();
}

ตัวอย่างเช่น tryConvert('abc', toCelsius) จะคืนค่าเป็นสตริงเปล่า และ tryConvert('10.22', toFahrenheit) จะคืนค่า '50.396'

เลื่อนตำแหน่งของ State ขึ้น

ณ ตอนนี้ คอมโพเนนท์ TemperatureInput ทั้งสำหรับของเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ได้เก็บค่าอินพุทไว้ใน state ของตัวเอง

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  // ... 

อย่างไรก็ตาม เราต้องการให้อินพุททั้งสองค่าสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นเมื่อเราอัพเดทค่าอุณหภูมิเซลเซียส ค่าอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ก็ควรจะถูกเปลี่ยนเป็นค่าที่สอดคล้องกับค่าอุณหภูมิเซลเซียส

ใน React การแชร์ state สามารถทำได้โดยการเลื่อนตำแหน่งสำหรับเก็บ state ขึ้นไปอยู่ในคอมโพเนนท์ที่เป็นแม่ที่ใกล้ที่สุดของทั้ง 2 คอมโพเนนท์ การทำแบบนี้เราเรียกว่า “เลื่อนตำแหน่ง state ขึ้น (lifting state up)” ต่อไปเราจะทำการลบค่า state ที่เก็บใน TemperatureInput ออกแล้วเปลี่ยนไปเก็บในคอมโพเนนท์ Calculator แทน

เมื่อ Calculator เป็นผู้เก็บ state ที่ถูกแชร์ มันจะถูกเรียกว่า “แหล่งข้อมูลความจริง (source of truth)” สำหรับค่าอุณหภูมิล่าสุดของทั้งสองคอมโนเนนท์อินพุท มันสามารถควบคุมให้ทั้งสองคอมโพเนนท์อินพุทแสดงค่าที่สอดคล้องกันได้ และเนื่องจาก prop ของคอมโพเนนท์ TemperatureInput ทั้ง 2 มาจากคอมโพเนนท์ Calculator ซึ่งเป็นคอมโพเนนท์แม่เหมือน ๆ กัน ค่าอุณหภูมิที่แสดงจึงเป็นค่าที่สอดคล้องกันเสมอ

ลองมาดูวิธีการทำทีละขั้นตอนกัน

อันดับแรก เราจะแทนค่า this.state.temperature ด้วย this.props.temperature ในคอมโพเนนท์ TemperatureInput โดยตอนนี้ ให้สมมุติก่อนว่าค่า this.props.temperature นั้นมีอยู่จริง ถึงแม้ว่าเราจะต้องส่งค่านี้มาจากคอมโพเนนท์ Calculator ในอนาคต

 render() {
  // Before: const temperature = this.state.temperature;
  const temperature = this.props.temperature;  // ...

เรารู้ว่า ค่า props นั้นไม่สามารถแก้ไขได้ (read-only) เมื่อครั้งตอนที่ temperature ถูกเก็บไว้เป็น state คอมโพเนนท์ TemperatureInput ยังสามารถเรียก this.setState() เพื่อแก้ไข้ค่าของมันได้ แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ temperature ถูกส่งเข้ามาในฐานะ prop จากคอมโพเนนท์แม่ TemperatureInput จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของมันได้

ใน React เรามักจะสามารถแก้ไขเหตุการณ์นี้ได้โดยเปลี่ยนคอมโพเนนท์ให้เป็นคอมโพเนนท์ที่ “ถูกควบคุม (controlled)” เหมือนอย่างที่ DOM element <input> รับทั้งค่า value และค่าฟังก์ชัน onChange ไปเป็น prop เราก็สามารถทำให้คอมโพเนนท์ TemperatureInput รับที่ค่า temperature และฟังก์ชัน onTemperatureChange จากคอมโพเนนท์แม่ Calculator ไปเป็น prop ได้เช่นกัน

คราวนี้ เมื่อ TemperatureInput ต้องการจะอัพเดทค่าอุณหภูมิ มันก็แค่เรียกฟังก์ชัน this.props.onTemperatureChange:

 handleChange(e) {
  // Before: this.setState({temperature: e.target.value});
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value);  // ...

หมายเหตุ

React ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องตั้งชื่อ prop ว่า temperature หรือ onTemperatureChange สำหรับคอมโพเนนท์ที่เราสร้างขึ้นเอง เราสามารถใช้ชื่ออื่น ๆ ใด ๆ ก็ได้ ตัวอย่างเช่น value และ onChange ซึ่งเป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่มักจะตั้ง

ค่า prop onTemperatureChange จะถูกส่งเข้ามาพร้อมกับ temperature จากคอมโพเนนท์ Calculator ซึ่งเป็นคอมโพเนนท์แม่ ซึ่งฟังก์ชันนี้จะจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยการแก้ไขค่าใน state ของมันเอง และส่งผลให้เกิดการเรนเดอร์ใหม่อีกครั้ง คอมโพเนนท์อินพุททั้งสองใหม่อีกครั้งด้วยค่าอุณหภูมิใหม่ ซึ่งเราจะไปดูวิธีการเขียนคอมโพเนนท์ Calculator หลังจากนี้

แต่ก่อนที่จะไปดูการเปลี่ยนแปลงในคอมโพเนนท์ Calculator เรามาสรุปการเปลี่ยนแปลงของ TemperatureInput กันก่อน โดยเราได้ทำการลบ state ที่ถูกเก็บไว้ออก และแทนการอ่านค่าจาก this.state.temperature ด้วยค่าจาก this.props.temperature และแทนที่จะเรียกฟังกัน this.setState() เมื่อเราต้องการแก้ไขค่าอุณหภูมิ เราเปลี่ยนมาเรียกฟังก์ชัน this.props.onTemperatureChange() แทน ซึ่งค่าทั้งสองจะถูกส่งมาจากคอมโพเนนท์ Calculator

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
 }

 handleChange(e) {
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value); }

 render() {
  const temperature = this.props.temperature;  const scale = this.props.scale;
  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in {scaleNames[scale]}:</legend>
    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

ต่อไป เราจะมาดูในคอมโพเนนท์ Calculator กัน

เราจะเก็บค่าอินพุท temperature และค่า scale ไว้ใน state ของคอมโพเนนท์ ซึ่งนี่แหละคือค่า state ที่เรา “เลื่อนขึ้นมา (lifted up)” จากคอมโพเนนท์อินพุท และจะทำหน้าที่เป็น “แหล่งข้อมูลความจริง (source of truth)” สำหรับทั้งสองคอมโพเนนท์อินพุท ซึ่งค่าที่เก็บใน state นี้จะต้องเป็นค่าที่ซับซ้อนน้อยที่สุดแต่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับนำไปแสดงเป็นค่าที่เราต้องการจะนำไปเรนเดอร์ในคอมโพเนนท์อินพุท

ตัวอย่างเช่น หากเราใส่ค่า 37 เข้าไปในอินพุทแบบเซลเซียส state ของ Calculator จะเป็นแบบนี้:

{
 temperature: '37',
 scale: 'c'
}

ต่อไปหากเราแก้ไขอินพุทในช่องฟาเรนไฮต์เป็น 212 ค่า state ของ Calculator จะเป็นดังนี้:

{
 temperature: '212',
 scale: 'f'
}

ความจริงเราสามารถเก็บค่าทั้งของเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ไว้ใน state ได้ แต่คุณจะพบว่ามันเกินความจำเป็น เนื่องจากเพียงเก็บค่าของอินพุทล่าสุดที่ถูกแก้ไขพร้อมกับค่าหน่วยของค่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการแสดงผล เราสามารถคำนวณค่าของอินพุทอีกค่าหนึ่งได้จากค่า temperature และ scale ปัจจุบัน

ค่าของทั้งสองอินพุทจะสอดคล้องกันเสมอเนื่องจากค่าของพวกมันถูกคำนวณมาจาก state เดียวกัน

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleCelsiusChange = this.handleCelsiusChange.bind(this);
  this.handleFahrenheitChange = this.handleFahrenheitChange.bind(this);
  this.state = {temperature: '', scale: 'c'}; }

 handleCelsiusChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'c', temperature}); }

 handleFahrenheitChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'f', temperature}); }

 render() {
  const scale = this.state.scale;  const temperature = this.state.temperature;  const celsius = scale === 'f' ? tryConvert(temperature, toCelsius) : temperature;  const fahrenheit = scale === 'c' ? tryConvert(temperature, toFahrenheit) : temperature;
  return (
   <div>
    <TemperatureInput
     scale="c"
     temperature={celsius}     onTemperatureChange={this.handleCelsiusChange} />    <TemperatureInput
     scale="f"
     temperature={fahrenheit}     onTemperatureChange={this.handleFahrenheitChange} />    <BoilingVerdict
     celsius={parseFloat(celsius)} />   </div>
  );
 }
}

ทดลองบน CodePen

ตอนนี้ ไม่ว่าผู้ใช้จะแก้อินพุทไหน ค่าของ this.state.temperature และ this.state.scale ใน Calculator จะถูกอัพเดท อินพุทหนึ่งจะเป็นค่าที่เป็นค่าที่ถูกเปลี่ยน (นั่นคือค่าที่ผู้ใช้เป็นผุ้กรอก) และอีกค่าหนึ่งจะเป็นค่าที่ถูกคำนวณจากค่านั้น

ต่อไปเรามาสรุปดูว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อผู้ใช้แก้ไขค่าอินพุท:

 • React เรียกใช้ฟังก์ชันที่ถูกส่งให้กับแอตทริบิวต์ onChange ของ DOM <input> ในกรณีของเรา นี่คือฟังก์ชัน handleChange ในคอมโพเนนท์ TemperatureInput
 • ฟังก์ชัน handleChange ใน TemperatureInput เรียกฟังก์ชัน this.props.onTemperatureChange() ด้วยค่าอินพุทใหม่ที่ถูกเปลี่ยน ค่า prop ของคอมโพเนนท์นี้ซึ่งรวมถึง onTemperatureChange จะถูกส่งมาจากคอมโพเนนท์แม่คือ Calculator
 • ตอนที่คอมโพเนนท์ Calculator ถูกเรนเดอร์ค่าของ onTemperatureChange ที่ส่งให้กับ TemperatureInput ประเภทเซลเซียส คือฟังก์ชัน handleCelsiusChange ของ Calculator และค่า onTemperatureChange ที่ส่งให้กับ TemperatureInput ประเภทฟาเรนไฮต์ก็คือฟังก์ชัน handleFahrenheitChange ซึ่งฟังก์ชันไหนของ Calculator ที่จะถูกเรียกนั้นขึ้นอยู่กับว่าอินพุทประเภทใดถูกแก้ไข
 • ในฟังก์ชันเหล่านี้ คอมโพเนนท์ Calculator ได้ขอให้ React เรนเดอร์ตัวของมันเองใหม่อีกครั้ง โดยการเรียกฟังก์ชัน this.setState() ด้วยค่าอินพุทใหม่และค่าที่หน่วย (scale) ของอินพุทที่เราพึ่งแก้ไข
 • React เรียกฟังก์ชัน render ของคอมโพเนนท์ Calculator เพื่อดูว่า UI ควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร ค่าของอินพุททั้งสองจะถูกคำนวณใหม่อีกครั้งจากค่าอุณหภูมิและค่าหน่วยที่ถูกเก็บไว้ล่าสุด การแปลงอุณหภูมิจะเกิดในขั้นตอนนี้
 • React เรียกฟังก์ชัน render ของแต่ละคอมโพเนนท์ TemperatureInput อีกครั้งด้วยค่า prop ใหม่ที่ถูกส่งมาจาก Calculator มันตรวจสอบดูว่า UI ควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร
 • React เรียกฟังก์ชัน render ของคอมโพเนนท์ BoilingVerdict และส่งค่าอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสไปเป็น prop ของคอมโพเนนท์
 • React DOM อัพเดท DOM ด้วยค่าที่บอกว่าน้ำเดือดหรือไม่จากค่าอินพุทใหม่ ค่าอินพุทที่ถูกแก้ไขได้รับค่าซึ่งเป็นค่าปัจจุบัน ส่วนอินพุทของอุณหภูมิอีกประเภทหนึ่งจูกอัพเดทจากค่าที่ถูกแปลงหน่วยแล้ว

ทุก ๆ การอัพเดทเกิดขึ้นในขั้นตอนตามนี้ อินพุททั้งสองจึงสอดคล้องกันอยู่ตลอดเวลา

บทเรียนที่ได้รับ

การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแอพลิเคชัน React ควรจะมีสิ่งที่เรียกว่า “แหล่งข้อมูลความจริง (source of truth)” เสมอ โดยทั่วไป ในตอนแรก state จะถูกเก็บไว้ในคอมโพเนนท์ที่ต้องการใช้ในการเรนเดอร์ จากนั้นหากมีคอมโพเนนท์อื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้นเหมือนกัน คุณสามารถเลื่อนตำแหน่งของ state ขึ้นมาเก็บไว้กับคอมโพเนนท์บรรพบุรุษที่ใกล้ที่สุดของสองคอมโพเนนท์นั้น นั่นคือ แทนที่จะพยายามทำให้ state ของสองคอมโพเนนท์มีค่าเดียวกัน คุณควรใช้หลักการ การไหลของข้อมูลจากบนลงล่าง (top-down data flow)

การเลื่อนระดับของ state ต้องอาศัยการเขียนโค้ดที่มีความ “สำเร็จรูป” (boilerplate code) มากกว่าวิธีการผูกข้อมูลสองด้าน (two-way binding) แต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับคือมันจะง่ายในการหาบั๊กมากกว่า เนื่องจากว่า state จะถูกเก็บอยู่ในคอมโพเนนท์นั้นคอมโพเนนท์เดียว และมีเพียงคอมโพเนนท์นั้นคอมโพเนนท์เดียวที่สามารถแก้ไขค่าของ state ได้ ทำให้จุดที่อาจจะทำให้เกิดบั๊กลดลงอย่างมาก นอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนลอจิคพิเศษสำหรับจัดการไม่รับหรือแปลงรูปอินพุทของผู้ใช้งานได้อีกด้วย

และหากข้อมูลบางอย่างถูกคำนวณมาได้จากทั้ง state และ prop ข้อมูลนั้นคงจะไม่ควรถูกเก็บไว้ใน state ตัวอย่างเช่น แทนที่เราจะเก็บทั้งค่า celsiusValue and fahrenheitValue ไว้ เราเพียงแค่เก็บค่า temperature ล่าสุดที่ถูกอัพเดท พร้อมกับ scale ก็เพียงพอ เพราะเราสามารถคำนวณค่าอินพุทอีกค่าหนึ่ง ขณะที่ฟังก์ชัน render() ถูกเรียกได้จากค่าที่เราเก็บไว้อยู่แล้ว ซึ่งวิธีนี้ทำให้เราสามารถลบหรือเพิ่มการปัดเลขทศนิยมของอินพุทอีกค่าหนึ่งได้โดยไม่เสียความแม่นยำของอินพุทจากผู้ใช้

หากคุณพบเห็นสิ่งผิดปกติใน UI คุณสามารถใช้ React Developer Tools เพื่อตรวจสอบ prop นั้นและไล่ดูคอมโพเนนท์บรรพบุรุษของมันขึ้นไปเรื่อย ๆ จนคุณเจอกับคอมโพเนนท์ที่มีหน้าที่อัพเดท state นั้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาที่มาของบั๊กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Monitoring State in React DevTools
Is this page useful?Edit this page