Lists and Keys

เราจะเริ่มจากการรีวิวในการปรับเปลี่ยน lists ใน JavaScript

จากโค๊ดที่อยู่ด้านล่าง เราใช้ฟังก์ชั่น map() โดยการใส่ array ของ numbers แล้วนำตัวเลขเหล่านี้มาคูณสอง โดยเรานำ array ผลลัพธ์ที่ได้มาจาก map() ใส่ลงไปในตัวแปร doubled จากนั้นก็บันทึกมันออกมา

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const doubled = numbers.map((number) => number * 2);console.log(doubled);

ผลการบันทึกที่ได้จาก console คือ [2, 4, 6, 8, 10]

ใน React การเปลี่ยน arrays ให้มาอยู่ในรูปของ list ของ elements นั้นแทบจะเหมือนกันใน JavaScript

การแสดงผลหลายคอมโพเนนท์(Rendering Multiple Components)

คุณสามารถสร้างกลุ่มของ elements และ รวมพวกมันเข้าไว้ใน JSX โดยการใช้วงเล็บปีกกา {}

ด้านล่างนี้ เราทำการลูป array ของ numbers โดยใช้ฟังก์ชั่น map() ของ Javascript จากนั้นเราคืนค่าเป็น element ของ <li> สำหรับทุกๆ ค่าตัวเลขใน numbers และสุดท้ายเราได้กำหนดค่าผลลัพธ์ของ array ไปยัง listItems:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const listItems = numbers.map((number) => <li>{number}</li>);

จากนั้นเรานำ listItems array ไปไว้ภายใน <ul> และแสดงผลมันไปยัง DOM:

ReactDOM.render(
 <ul>{listItems}</ul>, document.getElementById('root')
);

ทดลองบน CodePen

โค๊ดนี้จะแสดงผลเป็น bullet list ของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5

พื้นฐานของ List คอมโพเนนท์(Basic List Component)

ปกติแล้วเราจะแสดงผล lists ภายในคอมโพเนนท์

โดยเราจะแก้ใขจากตัวอย่างก่อนหน้าให้เป็นคอมโพเนนท์ที่รับค่า array ของ numbers และแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็น list ของ elements

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>  <li>{number}</li> ); return (
  <ul>{listItems}</ul> );
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
ReactDOM.render(
 <NumberList numbers={numbers} />, document.getElementById('root')
);

เมื่อคุณรันโค๊ดนี้ คุณจะได้ได้รับคำเตือนว่า list items นั้นควรจะมีค่าของ key ด้วย ซึ่ง “key” เป็นคุณลักษณะพิเศษ ที่คุณจำเป็นต้องเพิ่มเข้ามาเมื่อคุณสร้าง list ของ elements และเราจะพูดความสำคัญของมันในส่วนต่อไปอีกที

การกำหนดค่า key ให้กับ list items ของเราภายใน numbers.map() เพื่อจะแก้ใขในประเด็นที่ค่าของ key ไม่ปรากฏ

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>
  <li key={number.toString()}>   {number}
  </li>
 );
 return (
  <ul>{listItems}</ul>
 );
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
ReactDOM.render(
 <NumberList numbers={numbers} />,
 document.getElementById('root')
);

ทดลองบน CodePen

Keys

Keys นั้นช่วย React ในการระบุว่า items ไหนมีการเปลี่ยนแปลง ถูกเพิ่มเข้ามา หรือ ถูกเอาออกไป โดย key ที่ถูกกำหนดอยู่ใน elements ภายใน array ควรจะมีความมั่นคง(stable)ในการระบุ element นั้น:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const listItems = numbers.map((number) =>
 <li key={number.toString()}>  {number}
 </li>
);

ทางที่ดีที่สุดในการเลือก key คือการใช้ข้อความที่มีเอกลักษ์(unique string) ในการระบุตัวตนของ list item กับเพื่อนๆของมัน ซึ่งส่วนใหญ่คุณมักจะใช้ IDs ที่มาจากข้อมูลของคุณเองมาเป็นค่า key:

const todoItems = todos.map((todo) =>
 <li key={todo.id}>  {todo.text}
 </li>
);

หากคุณไม่มี IDs ที่คงที่สำหรับการแสดงผล items แล้วนั้นคุณอาจจะใช้ดัชนี(index)ของ item มาเป็นค่าของ key ได้:

const todoItems = todos.map((todo, index) =>
 // Only do this if items have no stable IDs <li key={index}>  {todo.text}
 </li>
);

แต่เราไม่แนะนำให้ใช้ค่าดัชนีมาเป็นค่า key ถ้าลำดับของ items มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งมันอาจส่งผลร้ายต่อประสิทธิภาพการทำงาน และอาจมีปัญหากับ สถานะของคอมโพเนนท์ด้วย ลองอ่านบทความของ Robin Pokorny สำหรับ in-depth explanation on the negative impacts of using an index as a key (ผลกระทบเชิงลึกในการใช้ดัชนีเป็นค่า key) อย่างไรก็ตามหากคุณไม่กำหนดค่า key ให้กับ list items แล้ว React จะกำหนดค่าปริยายให้โดยใช้ค่าดัชนีเป็นค่า key

และนี้คือ in-depth explanation about why keys are necessary(ทำไมค่่า key ถึงสำคัญในเชิงลึก) ถ้าคุณสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม

แยกคอมโพเนนท์ที่มี key (Extracting Components with Keys)

Keys จะมีความหมายเมื่ออยู่ในบริบทที่อยู่ทามกลาง array เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแยกคอมโพเนนท์ ListItem ออกมา คุณควรจะกำหนดค่า key ไว้ที่ <ListItem /> ซึ่งอยู่ใน array ไม่ใช่กำหนดไว้ใน <li> ที่อยู่ภายตัวของ ListItem

ตัวอย่าง: ที่ไม่ถูกต้องในการใช้ Key

function ListItem(props) {
 const value = props.value;
 return (
  // ผิด! ไม่มีความจำเป็นที่จะใส่ key ที่นี้:  <li key={value.toString()}>   {value}
  </li>
 );
}

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>
  // Wrong! The key should have been specified here:  <ListItem value={number} /> );
 return (
  <ul>
   {listItems}
  </ul>
 );
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
ReactDOM.render(
 <NumberList numbers={numbers} />,
 document.getElementById('root')
);

ตัวอย่าง: ที่ถูกต้องในการใช้ Key

function ListItem(props) {
 // ถูกต้อง! ไม่จำเป็นต้องใส่ค่า key ที่นี้: return <li>{props.value}</li>;}

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>
  // ถูกต้อง! Key ควรถูกกำหนดภายใน array  <ListItem key={number.toString()} value={number} /> );
 return (
  <ul>
   {listItems}
  </ul>
 );
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
ReactDOM.render(
 <NumberList numbers={numbers} />,
 document.getElementById('root')
);

ทดลองบน CodePen

กฏของนิ้วโป้งที่ดีนั้น elements ใดๆที่ถูกเรียกภายใน map() นั้นจำเป็นต้องมี key

ค่า key จะต้องมีเอกลักษ์ในหมู่พี่น้องของมัน(Keys Must Only Be Unique Among Siblings)

ค่า key ที่ใช้ใน arrays นั้นจะต้องมีความเป็นเอกลักษ์ในหมู่พี่น้องของมันเท่านั้น แต่ไม่จำเป็นต้องมีเอกลักษ์ในทุกๆที่(Globally) เราอาจจะใช้ key เดียวกันเมื่อเราสร้าง array ที่ต่างกัน 2 ชุดได้:

function Blog(props) {
 const sidebar = (  <ul>
   {props.posts.map((post) =>
    <li key={post.id}>     {post.title}
    </li>
   )}
  </ul>
 );
 const content = props.posts.map((post) =>  <div key={post.id}>   <h3>{post.title}</h3>
   <p>{post.content}</p>
  </div>
 );
 return (
  <div>
   {sidebar}   <hr />
   {content}  </div>
 );
}

const posts = [
 {id: 1, title: 'Hello World', content: 'Welcome to learning React!'},
 {id: 2, title: 'Installation', content: 'You can install React from npm.'}
];
ReactDOM.render(
 <Blog posts={posts} />,
 document.getElementById('root')
);

ทดลองบน CodePen

Key สามารถเป็นตัวช่วยใน React แต่มันจะไม่ถูกส่งผ่านเข้าไปในคอมโพเนนท์ของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้ค่าที่เหมือนกับค่า key ในคอมโพเนนท์ คุณจะต้องส่งผ่าน props ในชื่ออื่นแทน:

const content = posts.map((post) =>
 <Post
  key={post.id}  id={post.id}  title={post.title} />
);

จากตัวอย่างด้านบน คอมโพเนนท์ Post สามารถอ่านค่า props.id ได้ แต่จะอ่าน props.keys ไม่ได้

การฝังตัว map() ใน JSX (Embedding map() in JSX)

ในตัวอย่างด้านบนเราประกาศตัวแปร listItems ต่างหาก และรวมอยู่ใน JSX:

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>  <ListItem key={number.toString()}       value={number} /> ); return (
  <ul>
   {listItems}
  </ul>
 );
}

JSX อนุญาตให้ฝัง expression อะไรก็ได้ ในวงเล็บปีกกา ดังนั้นเราจึงสามารถทำ inline map() ได้:

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 return (
  <ul>
   {numbers.map((number) =>    <ListItem key={number.toString()}         value={number} />   )}  </ul>
 );
}

ทดลองบน CodePen

ในบางกรณีการทำเช่นนี้ทำให้โค๊ดดูสะอาดขึ้น แต่บางครั้งการเขียนเช่นนี้อาจจะถูกมองว่ามักง่าย เหมือนกับใน JavaScript มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่ามันคุ้มค่าที่จะแยกออกมาเป็นตัวแปรให้อ่านง่าย หรือเก็บไว้ในใจถ้าในตัวของ map() นั้นมันดูยุ่งเหยิงเกินไป และอาจจะเป็นเวลาที่ดีในการแยกคอมโพเนนท์

Is this page useful?Edit this page