State and Lifecycle

หน้านี้จะแนะนำแนวคิดของ state(สถานะ) และ lifecycle(วงจรชีวิต)ใน React คอมโพเนนท์ คุณสามารถหารายละเอียดเอกสารอ้างอิงคอมโพเนนท์ API.

พิจารณาตัวอย่าง ticking clock จาก ในเอกสารก่อนหน้า ใน Rendering Elements เราได้เรียนรู้ว่าทางเดียวที่เราจะสามารถปรับปรุงการแสดงผลได้ จากการเรียก ReactDOM.render() เพื่อเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์บนหน้าจอ:

function tick() {
 const element = (
  <div>
   <h1>Hello, world!</h1>
   <h2>It is {new Date().toLocaleTimeString()}.</h2>
  </div>
 );
 ReactDOM.render(  element,  document.getElementById('root') );}

setInterval(tick, 1000);

ทดลองบน CodePen

ในส่วนนี้ เราจะเรียนรู้การสร้าง Clock คอมโพนเนนท์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และมีการห่อหุ้มตัวเอง(encapsulation) คอมโพเนนท์จะมีการสร้างตัวจับเวลา(timer)ของตัวเอง และปรับปรุงตัวเองทุกๆวินาที

เราสามารถเริ่มห่อคอมโพเนนท์ Clock และโค๊ดจะเปลี่ยนเป็นดังนี้:

function Clock(props) {
 return (
  <div>   <h1>Hello, world!</h1>   <h2>It is {props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>  </div> );
}

function tick() {
 ReactDOM.render(
  <Clock date={new Date()} />,  document.getElementById('root')
 );
}

setInterval(tick, 1000);

ทดลองบน CodePen

อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่สำคัญคือ Clock นั้นจะต้องสร้างตัวจับเวลา(timer)และสามารถปรับปรุงการแสดงผลในทุกๆวินาที และรายละเอียดในการทำงานของ Clock จะต้องถูกเขียนขึ้น

อันที่จริงเราต้องการเขียนโค๊ดนี้เพียงครั้งเดียวและทำให้ Clock สามารถปรับปรุงภายในตัวเองได้:

ReactDOM.render(
 <Clock />, document.getElementById('root')
);

เพื่อจะพัฒนาในส่วนนี้ เราจำเป็นต้องเพิ่ม State เข้าไปใน Clock คอมโพเนนท์

State จะมีความคล้ายคลึงกับ Props แต่จะมีความเป็นส่วนตัว(private) และสามารถควบคุมได้เต็มที่จากคอมโพเนนท์

เปลี่ยนจากฟังก์ชั่น (Function) ให้เป็นคลาส (Class)

คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชั่นคอมโพเนนท์่เช่น Clock ให้เป็นคลาสได้ใน 5 ขั้นตอน:

 1. สร้าง ES6 คลาส ในชื่อเดียวกันและมีการ extends React.Component
 2. สร้างเมธอด(method) ที่มีชื่อว่า render()
 3. ย้ายโค๊ดในตัวของฟังก์ชั่นไปไว้ใน render() เมธอด
 4. เปลี่ยนชื่อตัวแปลภายในตัวของ render() จาก props เป็น this.props
 5. ลบฟังก์ชั่นที่ว่างทั้งหมดออกไป
class Clock extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

ทดลองบน CodePen

Clock จะถูกประกาศในรูปแบบของคลาสแทนรูปแบบของฟังก์ชั่น

สำหรับเมธอด render จะถูกเรียกทุกครั้งที่มีการปรับปรุงเกิดขึ้น แต่ถ้าหากเราใช้ <Clock /> ใน DOM node เดิม จะมีเพียงอินสแตนเดียวของคลาส Clock เท่านั้นที่จะถูกสร้างขึ้นมาใช้ นี้ทำให้เรามีความสามารถเพิ่มเติมเช่น local state(สถานะภายใน) และเมธอดของวงจรขีวิต (lifecycle methods)

เพิ่ม local state เข้าไปในคลาส

เราะจะย้าย date จาก props ให้เป็น state ภายใน 3 ขั้นตอน:

 1. เปลี่ยนจาก this.props.date ด้วย this.state.date ภายในเมธอด render():
class Clock extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>   </div>
  );
 }
}
 1. เพิ่ม constructor คลาส และกำหนดค่่าเริ่มต้นของ this.state:
class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()}; }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

หมายเหตุ นี้คือการส่งผ่าน props ไปยัง constructor พื้นฐาน:

 constructor(props) {
  super(props);  this.state = {date: new Date()};
 }

คลาสคอมโพเนนท์จำเป็นต้องเรียกใช้ construtor พื้นฐานด้วย props เสมอ

 1. นำ date ออกจาก prop ที่เป็นในองค์ประกอบ <Clock />:
ReactDOM.render(
 <Clock />, document.getElementById('root')
);

จากนี้ต่อไปเราจะเพิ่มตัวจับเวลากลับเข้าไปในตัวของคอมโพเนนท์

ผลลัพท์จะมีลักษณะดังนี้:

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {  super(props);  this.state = {date: new Date()}; }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Clock />, document.getElementById('root')
);

ทดลองบน CodePen

ต่อไปเราจะทำให้ Clock สร้างตัวจับเวลาในตัวเอง และปรับปรุงตัวเองทุกๆวินาที

เพิ่มเมธอดวงจรชีวิต (Lifecycle Methods) เข้าไปในคลาส

ในการใช้งานคอมโพเนนท์จำนวนมาก และการขอคืนทรัพยากรที่ถูกใช้โดยคอมโพเนนท์นั้นจึงสำคัญมาก เมื่อคอมโพเนนท์นั้นถูกทำลาย

เราจะสร้างตัวจับเวลา เมื่อ Clock ได้ถูกแสดงผลใน DOM ในครั้งแรกแล้ว ใน React จะเรียกว่า “การเชื่อมต่อ” (“mounting”)

เราก็ต้องการเคลียร์ตัวจับเวลา เมื่อ DOM ที่ถูกสร้างจาก Clock นั้นถูกนำออกไป ใน React จะเรียกว่า “ยกเลิกการเชื่อมต่อ” (“unmounting”)

เราสามารถประกาศเมธอดพิเศษในคลาสคอมโพเนนท์เพื่อที่จะรันโค๊ดบางส่วน เมื่อคอมโพเนนท์นั้นมีการ เชื่อมต่อ(mounts) และ ยกเลิกการเชื่อมต่อ(unmount):

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()};
 }

 componentDidMount() { }
 componentWillUnmount() { }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

เมธอดเหล่านี้เรียกว่า “เมธอดวงจรชีวิต” (“lifecycle methods”)

เมธอด componentDidMount() นี้จะรันหลังจากผลลัพท์ของคอมโพเนนท์ได้แสดงผลใน DOM แล้ว และตรงนี้คือที่ที่เหมาะสำหรับการสร้างตัวจับเวลา:

 componentDidMount() {
  this.timerID = setInterval(   () => this.tick(),   1000  ); }

หมายเหตุ เราสามารถบันทึก timer ID ไว้ใน this (this.timerID).

ในขณะที่ this.props ถูกกำหนดโดยตัวของ React และ this.state มีความหมายพิเศษ คุณยังมีอิสระในการเพิ่มส่วนประกอบที่เก็บข้อมูลของคลาสได้ตามต้องการ ถ้าข้อมูลเหล่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระแสข้อมูล(data flow)โดยตรงเช่น timer ID

เราสามารถหยุดการทำงานของตัวจับเวลาได้ในเมธอด componentWillUnmount() :

 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this.timerID); }

สุดท้ายนี้ เราจะต้องสร้างเมธอดชื่อว่า tick() ซึ่งทำให้ Clock คอมโพเนนท์เรียกใช้งานในทุกๆวินาที

ซึ่งจะมีการใช้ this.setState() เพื่อกำหนดการ(schedule)ปรับปรุง state ของคอมโพเนนท์:

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()};
 }

 componentDidMount() {
  this.timerID = setInterval(
   () => this.tick(),
   1000
  );
 }

 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this.timerID);
 }

 tick() {  this.setState({   date: new Date()  }); }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Clock />,
 document.getElementById('root')
);

ทดลองบน CodePen

ขณะนี้นาฬิกาจะทำงานทุกๆวินาที

มาสรุปกันว่าเกิดอะไรขึ้น และลำดับการเรียกใช้ของแต่ละเมธอด:

 1. เมื่อ <Clock /> ถูกใส่เข้าไปใน ReactDOM.render() React จะเรียก constructor ของคอมโพเนนท์ Clock เมื่อ Clock ต้องการแสดงผลเวลาปัจจุบัน มันจะทำการเตรียม this.state ที่มีออบเจ็คที่เก็บข้อมูลเวลาปัจจุบัน ซึ่งเราจะต้องนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ในการปรับปรุงต่อไปในอนาคต
 2. React จะเรียกเมธอด render() ของคอมโพเนนท์ Clock นี้คือวิธีที่ทำให้ React รู้ว่าอะไรควรที่ถูกนำไปแสดงผลบนจอภาพ จากนั้น React จะทำการปรับปรุง DOM ให้ตรงกับผลลัพธ์ของ Clock
 3. เมื่อผลลัพธ์ Clock ถูกใส่เข้าไปใน DOM แล้ว React จะเรียกเมธอดวงจรชีวิต componentDidMount() ขึ้นมา ซึ่งภายในนั้นคอมโพเนนท์ Clock จะร้องขอให้เบราว์เซอร์(Browser) สร้างตัวจับเวลา(Timer)ขึ้นเพื่อนำมาเรียกใช้งานคอมโพเนนท์เมธอด tick() ในทุกๆวินาที
 4. ในทุกๆวินาทีเบราว์เซอร์จะทำการเรียกเมธอด tick() จากนั้นคอมโพเนนท์ Clock จะกำหนดการปรับปรุงส่วนแสดงผลโดยการเรียกใช้ setState() ด้วยออบเจ็คที่ประกอบด้วยข้อมูลเวลาปัจจุบัน ในการเรียกใช้ setState() จะทำให้ React รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ Local state และจะมีการเรียกใช้เมธอด render() อีกครั้ง เพื่อจะคำนวนผลลัพธ์และจะปรับปรุงการแสดงผลบนจอภาพอย่างไร ซึ่งในขณะนี้ this.state.date ที่อยู่ในเมธอด render() จะมีความแตกต่างจากเดิม และการแสดงผลลัพธ์นั้นจะแสดงเวลาที่ถูกปรับปรุงแล้ว และ React จะปรับปรุง DOM ตามไปด้วย
 5. ถ้าคอมโพเนนท์ Clock นั้นได้ถูกเอาออกไปจาก DOM จะทำให้ React นั้นเรียกเมธอดวงจรชีวิต componentWillUnmount() ซึ่งจะส่งผลให้ตัวจับเวลาหยุดทำงาน

ใช้ state อย่างถูกต้อง

มี 3 อย่างที่คุณควรที่รู้เกี่ยวกับ setState()

อย่าแก้ใขค่า state โดยตรง

ตัวอย่างนี้ จะไม่ทำให้คอมโพเนนท์คำนวนการแสดงผลใหม่:

// ผิด
this.state.comment = 'Hello';

ควรจะใช้เมธอด setState():

// ถูก
this.setState({comment: 'Hello'});

ที่เดียวที่จะกำหนดค่าด้วย this.state ได้คือที่ constructor เท่านั้น

การปรับปรุง state อาจจะการทำงานแบบไม่เข้าจังหวะ (Asynchronous)

React อาจจะรวมการเรียกใช้ setState() หลายๆครั้ง รวมมาเป็นการปรับปรุงในครั้งเดียวเพื่อประสิทธิภาพ

เพราะ this.props และ this.state อาจจะถูกปรับปรุงแบบไม่เข้าจังหวะ คุณไม่ควรใช้ค่าของ state เดิมเป็นพื้นฐานในการคำนวนค่า state อันต่อไป

ตัวอย่างเช่น โค๊ดนี้อาจจะทำให้การปรับปรุงตัวนับค่าล้มเหลว:

// ผิด
this.setState({
 counter: this.state.counter + this.props.increment,
});

เพื่อจะแก้ใข ให้ใช้รูปแบบที่สองของ setState() ซึ่งจะใช้ฟังก์ชั่นเป็นอาร์กิวเมนท์ แทนที่การใช้ออบเจ็ค ซึ่งฟังก์ชั่นนั้นจะรับค่าของ state ก่อนหน้าเป็นอาร์กิวเมนท์แรก และค่าของ props ในขณะนั้นเป็นอากิวเมนท์ที่สอง:

// ถูก
this.setState((state, props) => ({
 counter: state.counter + props.increment
}));

เราสามารถใช้ arrow function เช่นด้านบน อย่างไรก็ตามเราก็สามารถใช้ฟังก์ชั่นแบบปกติได้เช่นกัน:

// ถูก
this.setState(function(state, props) {
 return {
  counter: state.counter + props.increment
 };
});

State ที่ถูกปรับปรุงจะถูกนำมารวมกัน (merged)

เมื่อเราเรียก setState() React จะนำออบเจ็คที่คุณส่งให้เข้าไปรวมกับออบเจ็คของ state ปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น state ของคุณอาจจะตัวแปลหลากหลายตัว:

 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   posts: [],   comments: []  };
 }

จากนั้นคุณสามารถปรับตัวแปลแต่ละตัวแยกจากกันได้โดยเรียก setState() หลายครั้ง:

 componentDidMount() {
  fetchPosts().then(response => {
   this.setState({
    posts: response.posts   });
  });

  fetchComments().then(response => {
   this.setState({
    comments: response.comments   });
  });
 }

การรวมจะเป็นแบบผิวเผิน ซึ่ง this.setState({comments}) จะไม่ไปปรับปรุง this.state.posts แต่จะแทนที่อย่างสมบูรณ์ใน this.state.comments

ข้อมูลจะใหลลงล่าง

เราจะบอกได้ว่าสิ่งนี้เป็นคอมโพเนนท์หรือไม่นั้นให้เราดูว่า คอมโพเนนท์นั้นมี state หรือ stateless(คอมโพเนนท์ที่ไม่มี state) ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะสร้างมาจากฟังก์ชั่นหรือคลาส

และนี้เป็นสาเหตุทำให้ state เป็นส่ิงที่อยู่ภายใน หรือ ถูกห่อหุ้มเอาไว้ และไม่สามารถเข้าถึงได้จากคอมโพเนนท์อื่น ยกเว้นคอมโพเนนท์ที่เป็นเจ้าของ state นั้น

คอมโพเนนท์นั้นอาจจะเลือกที่จะส่งผ่าน state ลงไปสู่คอมโพเนนท์ลูก ด้วยการส่งผ่าน props ของคอมโพเนนท์ลูก:

<<<<<<< HEAD
<h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>

นี้ยังใช้งานกันคอมโพเนนท์ที่สร้างขึ้นมาเองได้ด้วย:

=======
>>>>>>> 32e3c7a6f92cb6580eb38c047960805d5998c2ec
<FormattedDate date={this.state.date} />

คอมโพเนนท์ FormattedDate จะได้รับ date ในรูปแบบของ props และไม่สามารถรู้ได้ว่าแหล่งที่มา ว่ามาจาก state ของ Clock หรือมาจาก props ของ Clock หรือเป็นค่าที่พิมพ์ด้วยมือ:

function FormattedDate(props) {
 return <h2>It is {props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>;
}

ทดลองบน CodePen

โดยทั่วไปแล้วจะเรียกการไหลของข้อมูลเป็นแบบ “บนลงล่าง” (top-down) หรือ “หลายทิศทาง” (“unidirectional”) สำหรับ state ใดๆจะมีเจ้าของโดยคอมโพเนนท์หนึ่งๆเสมอ และไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือการแสดงผลที่เป็นผลจากคำนวนจาก state สามารถส่งผลต่อคอมโพเนนท์ที่อยู่ใต้ต้นไม้(component tree)

ถ้าคุณจินตนาการว่า ต้นไม้คอมโพเนนท์เป็นน้ำตกของ props แล้วนั้น ในแต่ละ state ของคอมโพเนนท์จะเปรียบเหมือนแหล่งกำเนิดของน้ำที่เกิดขึ้นมารวมกัน แต่ก็จะต้องใหลลงด้านล่างตามเดิม

เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคอมโพเนนท์นั้นอยู่อย่างเป็นเอกเทศน์ เราสามารถสร้าง คอมโพเนนท์ App และใส่คอมโพเนนท์ <Clock> เข้าไป 3 ตัว:

function App() {
 return (
  <div>
   <Clock />   <Clock />   <Clock />  </div>
 );
}

ReactDOM.render(
 <App />,
 document.getElementById('root')
);

ทดลองบน CodePen

แต่ละ Clock จะสร้างตัวจับเวลา และปรับปรุงค่า state อย่างอิสระ.

ใน React apps ไม่ว่าคอมโพเนนท์นั้นจะมี state หรือไม่ ให้ระลึกไว้ว่ารายละเอียดภายในคอมโพเนนท์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ซึ่งในทางกลับกัน คุณจะสามารถใช้คอมโพเนนท์ที่มี state ในคอมโพเนนท์ที่ไม่มี state ได้เช่นกัน

Is this page useful?Edit this page