Conditional Rendering

ใน React คุณสามารถสร้างคอมโพเนนท์ที่เป็นส่วนๆ และมีพฤติกรรมภายของตัวเองอย่างที่คุณต้องการ จากนั้นคุณสามารถเลือกแสดงผลเพียงบางส่วนได้ ซึ่งขึ้นอยุ่กับ state ของแอพที่คุณสร้าง

Conditional rendering(เงื่อนใขการแสดงผล) ใน React นั้นทำงานคล้ายกับเงื่อนใขใน JavaScript ในบางส่วน ซึ่งใช้ตัวโอเปอเรเตอร์ของ Javascript เช่น if หรือ conditional operator เพื่อสร้าง element ที่เป็นตัวแทนของ state ปัจจุบัน และให้ React ปรับปรุงส่วนแสดงผลให้ตรงกับ element เหล่านั้น

เมื่อพิจารณาจาก 2 คอมโพเนนท์นี้:

function UserGreeting(props) {
 return <h1>Welcome back!</h1>;
}

function GuestGreeting(props) {
 return <h1>Please sign up.</h1>;
}

เราจะสร้างคอมโพเนนท์ Greeting ให้เปลี่ยนการแสดงผลให้ขึ้นอยู่กับว่ามีผู้ใช้เข้ามาใช้งาน(User Login)หรือไม่:

function Greeting(props) {
 const isLoggedIn = props.isLoggedIn;
 if (isLoggedIn) {  return <UserGreeting />; } return <GuestGreeting />;}
ReactDOM.render(
 // ลองเปลี่ยนให้เป็น isLoggedIn={true}:
 <Greeting isLoggedIn={false} />, document.getElementById('root'));

ทดลองบน CodePen

จากตัวอย่างข้างต้น ความแตกต่างของการแสดงผลคำทักทายจะขึ้นอยู่กับค่าของ isLoggedIn prop

Element Variables(ตัวแปรขององค์ประกอบ)

คุณสามารถใช้ตัวแปรในการเก็บ elements ได้ ซึ่งจะช่วยคุณในการกำหนดเงื่อนใขในการแสดงผลในบางส่วนของคอมโพเนนท์โดยจะไม่ทำให้ผลลัพธ์ในส่วนอื่นๆเปลี่ยนแปลง

พิจารณาจาก 2 คอมโพเนนท์ใหม่นี้ จะแสดงปุ่ม Login และ Logout:

function LoginButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Login
  </button>
 );
}

function LogoutButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Logout
  </button>
 );
}

ในตัวอย่างข้างล่าง เราจะสร้าง stateful คอมโพเนนท์ ที่เรียกว่า LoginControl

จะมีการแสดงผล <LoginButton /> หรือ <LogoutButton /> ซึ่งขึ้นอยู่กับ state ในขณะนั้น และมีการนำ <Greeting /> จากตัวอย่างที่แล้วมาแสดงผลด้วย:

class LoginControl extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleLoginClick = this.handleLoginClick.bind(this);
  this.handleLogoutClick = this.handleLogoutClick.bind(this);
  this.state = {isLoggedIn: false};
 }

 handleLoginClick() {
  this.setState({isLoggedIn: true});
 }

 handleLogoutClick() {
  this.setState({isLoggedIn: false});
 }

 render() {
  const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
  let button;
  if (isLoggedIn) {   button = <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />;  } else {   button = <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />;  }
  return (
   <div>
    <Greeting isLoggedIn={isLoggedIn} />    {button}   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <LoginControl />,
 document.getElementById('root')
);

ทดลองบน CodePen

ปกติการประกาศตัวแปรและใช้ if ซึ่งเป็นทางที่ดีในการสร้างเงื่อนใขในการแสดงผลคอมโพเนนท์ แต่ในบางครั้งคุณอาจจะต้องการที่จะใช้ syntax ที่สั้นกว่า เราจะอธิบายการใช้เงื่อนใขแบบ inline ใน JSX ด้านล่างนี้:

Inline If กับ Logical && Operator

คุณอาจจะใช้ embed expressions อะไรก็ได้ใน JSX โดยการครอบพวกมันไว้ในวงเล็บปีกกา(curly braces) โดยใช้ JavaScript logical && operator ในการสร้างเงื่อนใขในการนำ element เข้ามาประกอบกันหรือไม่:

function Mailbox(props) {
 const unreadMessages = props.unreadMessages;
 return (
  <div>
   <h1>Hello!</h1>
   {unreadMessages.length > 0 &&    <h2>     You have {unreadMessages.length} unread messages.    </h2>   }  </div>
 );
}

const messages = ['React', 'Re: React', 'Re:Re: React'];
ReactDOM.render(
 <Mailbox unreadMessages={messages} />,
 document.getElementById('root')
);

ทดลองบน CodePen

มันทำงานได้เพราะว่า JavaScript จะประมวลผล true && expression เป็น expression เสมอ และประมวลผล false && expression เป็นค่า false เสมอ

ด้วยเหตุนี้ถ้าเงื่อนใขเป็น true แล้ว element ด้านขวาที่อยู่หลัง && จะปรากฏเป็นเป็นผลลัพธ์เสมอ ถ้ามันเป็น false แล้ว React จะเพิกเฉยและข้ามมันไป

Inline If-Else กับ Conditional Operator

อีกวิธีหนึ่งสำหรับการสร้างเงื่อนใขในการแสดงผลแบบ inline คือ การใช้ JavaScript conditional operator condition ? true : false.

ในตัวอย่างด้านล่าง เราใชัมันในการสร้างเงื่อนใขในการแสดงผลสำหรับข้อความสั้นบางส่วน:

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   The user is <b>{isLoggedIn ? 'currently' : 'not'}</b> logged in.  </div>
 );
}

มันยังสามารถที่จะใช้กัน expressions ขนาดใหญ่ได้ด้วย แม้ว่ามันจะทำให้ดูซับซ้อนขึ้นมากขึ้น:

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   {isLoggedIn    ? <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />
    : <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />   }
  </div> );
}

ซึ่งเหมือนใน JavaScript มันขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกรูปแบบการใช้แบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับคุณและทีมของคุณเห็นว่าอันไหนอ่านง่ายที่สุด แต่อย่าลืมว่าเมื่อไหร่ที่เงื่อนใขมีความซับซ้อนมาก ก็เป็นเวลาที่ดีที่จะแยกย่อยคอมโพเนนท์.

ป้องกันคอมโพเนนท์จากการแสดงผล

ในบางกรณีคุณอาจจะต้องการให้คอมโพเนนท์ซ่อนตัวเอง แม้ว่าตัวมันเองนั้นจะถูกใช้งานในคอมโพเนนท์อื่น โดยให้คอมโพเนนท์คืนค่า null แทนที่จะเป็นผลลัพธ์อย่างอื่น

ในตัวอย่างข้างล่าง <WarningBanner /> จะแสดงผลขึ้นอยู่กับค่าของ prop ที่ชื่อว่า warn ถ้าค่าของ prop เป็น false แล้วคอมโพเนนท์จะไม่แสดงผล:

function WarningBanner(props) {
 if (!props.warn) {  return null; }
 return (
  <div className="warning">
   Warning!
  </div>
 );
}

class Page extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {showWarning: true};
  this.handleToggleClick = this.handleToggleClick.bind(this);
 }

 handleToggleClick() {
  this.setState(state => ({
   showWarning: !state.showWarning
  }));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <WarningBanner warn={this.state.showWarning} />    <button onClick={this.handleToggleClick}>
     {this.state.showWarning ? 'Hide' : 'Show'}
    </button>
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Page />,
 document.getElementById('root')
);

ทดลองบน CodePen

การคืนค่า null จากเมธอด render ในคอมโพเนนท์นั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ lifecycle method ของคอมโพเนนท์ เช่น เมธอด componentDidUpdate จะถูกเรียกใช้อยู่ดี เป็นต้น

Is this page useful?Edit this page